Cuộc đời Đức Phật bằng hình

Bồ Tát Hộ Minh Tiền sanh của Đức Phật
Hoàng Hậu Ma Da Nằm Mộng Thọ Thai
Lễ đặt Tên Thái Tử
Tiên A Tư Đà Xem tướng Thái Tử
Ngồi Nhập Định Thấy Chúng Sanh Khổ
Văn Võ Thái Tử Hơn Người
Dạo Bốn Cửa Thành Thấy Bốn Tướng Khổ
Kết Hôn Với Công Chúa Da Du Đà La
Thái Tử Yêu Thương Mọi Người Sâu Sắc
Rượu Tiệc No Say Lộ Thể Xấu Xí
Nữa Đêm Từ Biệt Vợ Con
Rời Cung Xuất Gia
Kiếm Huệ Cắt Tóc
Liễu Ngộ Trung Đạo Xả Bỏ Khổ Hạnh
Mục Nữ Cúng Dường
Thề Nếu Chứng Đạo Bát Này Xin Chảy Ngược Dòng
Quán Tưởng Duyên Khởi
Long Vương Hộ Pháp
Ma Nữ Chướng Ngại
Ma Quân Đầu Hàng
Chứng Vô Thượng Chánh Giác
Phạm Thiên Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân
Tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân Độ Năm Tỳ Kheo
Độ Hơn Ngàn Đệ Tử
Đức Phật Về Cung Thăm Người Thân
Gặp Lại Da Du Đà La
La Hầu La Bái Xá Lợi Phất làm Thầy
Đức Phật Độ Nan Đà
Thuyết Pháp Cho Vua Tịnh Phạn Lúc Lâm Chung
Dưới Gốc Bồ Đề Thuyết Pháp Cho Chư Thiên
Sau Khi Thuyết Pháp Phật Quay Trở Lại
Phật Hiện Tướng Bệnh Sắp Nhập Diệt
Dưới Cây Ta La Phật Nhập Niết Bàn
Cuộc Đời Vĩ Đại Của Đức Phật
Advertisements
%d bloggers like this: